More Possibilities

for growing your business

Let us be the part of you.

STORY

WISDOMVAST ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2008 และไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาศักยภาพ ความสามารถอย่างรอบด้าน เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้เข้าถึงและตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้บริการในทุก ๆ ช่องทางการสื่อสารที่มีความหลากหลายและมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

WHO ARE WE

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจประเภทนวัตกรรมและเทคโนโลยี ให้บริการด้านเนื้อหาในรูปแบบดิจิทัล พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ (Application) และระบบการประมูลออนไลน์ (e-Auction) รวมถึงเทคโนโลยี Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR) และ Motion Detection

เรามีประสบการณ์ในการพัฒนาสื่อดิจิทัลให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนชั้นนำของประเทศอย่างต่อเนื่อง อาทิ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงต่าง ๆ ผู้ให้บริการด้านเครือข่ายโทรศัพท์ ผู้ให้บริการด้านความบันเทิง รวมถึงผู้ผลิตสมาร์ททีวี สมาร์ทโฟน ฯลฯ

TECHNOLOGIES

CUSTOMER